Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαμονής στο Ξενοδοχείο

I. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις συμβάσεις για την ενοικίαση χρήση των δωματίων στο ξενοδοχείο υποβολής σκοπούς, καθώς και όλα τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο για τον πελάτη, στο πλαίσιο αυτό (Διαμονή σύμβαση). Ο όρος »Διαμονή Συμβόλαιο« περιλαμβάνει και αντικαθιστά τους ακόλουθους όρους: στέγασης, διατροφής, ξενοδοχείο, σύμβαση δωμάτιο του ξενοδοχείου.

2. Η προηγούμενη συγκατάθεση σε μορφή κειμένου από το ξενοδοχείο είναι απαραίτητη αν τα δωμάτια διαθέτουν πρόκειται να υπενοικιάζουν ή να ενοικιαστεί σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός διατροφής, σύμφωνα με την οποία το τμήμα 540, παρ. 1, εδάφιο 2 γερμανικού Αστικού Κώδικα, αίρεται εφόσον ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής.

3. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πελάτη ισχύουν μόνο εφόσον προηγουμένως συμφωνηθεί ρητά σε μορφή κειμένου.

II. Σύναψη Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα μέρη, Περιορισμοί

1. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποδοχή του ξενοδοχείου της αίτησης του πελάτη του. Κατά την κρίση του, το ξενοδοχείο μπορεί να επιβεβαιώσει την κράτηση δωματίων σε μορφή κειμένου.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση είναι το ξενοδοχείο και ο πελάτης. Εάν ένας τρίτος την παραγγελία για λογαριασμό του πελάτη, τότε το μέρος αυτό είναι υπεύθυνο έναντι ΰ-vis το ξενοδοχείο για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση για διαμονή σε ξενοδοχείο ως από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τον πελάτη, στο μέτρο που το ξενοδοχείο διαθέτει μια αντίστοιχη δήλωση από το τρίτο μέρος.

3. Τυχόν αξιώσεις κατά του ξενοδοχειακού γενικά θα παραγράφεται ένα έτος μετά την έναρξη της γενικής περίοδο παραγραφής. Αξιώσεις αποζημίωσης πρέπει να παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια, ανεξάρτητα από τις γνώσεις στο βαθμό που δεν στηρίζονται στις απαιτήσεις που απορρέουν από το θάνατο, τραυματισμό στο σώμα, την υγεία ή liberty.These αξιώσεις ζημίας είναι παραγραφεί μετά από δέκα χρόνια, ανεξάρτητα από τη γνώση . Η μείωση του καταστατικού της παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβαση της υποχρέωση από το ξενοδοχείο.